Senin, 20 Mei 2019

Potret Pengurusan Wakaf Produktif di Negara Brunei Darussalam

  • Mei 20, 2019
  • Penerbit NEM

 


Wakaf merupakan salah satu institusi Isalan yang telah ada sejak Zaman Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam lagi. Ialah berfungsi sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam. Amalan wakaf tidak hanya merupakan 'ibadan ritual kepada Allah Subhanahu Wata'ala tetapi ia juga merupakan instrumen ekonomi yang boleh memperkasakan umat Islam. Buku ini menjelaskan konsep dan amalan pengurusan wakaf produktif yang merupakan isu penting untuk dikaji secara khusus di Negara Brunei Darussalam. Isi buku ini meliputi isu-isu pengurusan nazir wakaf, pengurusan penghimpunan harta wakaf, pemajuan dan  penagihan hasilnya di Negara Brunei Darussalam.